top of page

Algemene voorwaarden

Wij adviseren je om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen die onder de overeenkomst van toepassing zijn. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

 

 Artikel 1.          Definities

 1.          In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Eagle Eye Media

De eenmanszaak Eagle Eye Media. Gevestigd te 2983AE Ridderkerk, aan Kievitsweg 40.

Algemene Voorwaarden     
Deze algemene voorwaarden van Eagle Eye Media;

Dienst
De dienst die door Eagle Eye Media wordt verricht; 

 

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

 

Opdrachtgever
Jij, de opdrachtgever en wederpartij van Eagle Eye Media bij de overeenkomst;

Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen Eagle Eye Media en opdrachtgever waarin de specificaties van de diensten zijn opgenomen;

Partij(en)
Eagle Eye Media en/of opdrachtgever.

 

Artikel 2.          Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Eagle Eye Media en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door beide Partijen zijn overeengekomen.

 3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

 4. Eagle Eye Media is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

 

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Eagle Eye Media zijn geldig voor 2 maanden, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.

 2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Eagle Eye Media een opdracht verstrekt, is Eagle Eye Media pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

 3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Eagle Eye Media niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

 4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

 

Artikel 4.          De Dienst

 1. Eagle Eye Media verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Eagle Eye Media zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Eagle Eye Media het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Eagle Eye Media. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

 3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

 

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever verplicht zich om aan Eagle Eye Media alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Eagle Eye Media nodig heeft om de Diensten te verrichten. Eagle Eye Media mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Eagle Eye Media is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

 

 Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst bepaald.

 2. Het is Eagle Eye Media toegestaan een Overeenkomst ten allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Eagle Eye Media is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

 3. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt (als de samenwerking korter is dan 6 maanden). Indien er sprake is van een samenwerking van een langere periode, geldt er een opzegtermijn van 2 maanden. 

 4. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij uitstel van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of aan liquidatie ondergaat.

 5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Eagle Eye Media in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Eagle Eye Media zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

 6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Eagle Eye Media vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

 

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

 

 1. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van een maand na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

 2. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Eagle Eye Media hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

 3. Eagle Eye Media is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Eagle Eye Media zal de Opdrachtgever ten minste 1 maand voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Eagle Eye Media een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.

 4. Eagle Eye Media is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

 

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Eagle Eye Media in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Eagle Eye Media een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Eagle Eye Media berusten, blijven bij Eagle Eye Media.

 

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Eagle Eye Media is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.

 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
  a.      Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  b.      Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  c.      Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;

 3. Eagle Eye Media is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.

 4. Voor zover Eagle Eye Media aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

 5. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

 

Artikel 10.          Varia

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Eagle Eye Media aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Eagle Eye Media gevestigd is.  

bottom of page